Nội nha

Quyết định chiều dài làm việc và cách xác định điểm chóp cuối cùng (Phần 2)

Chúng tôi muốn bắt đầu phần thứ hai của bài báo này bằng một phát biểu: “Với đầy đủ kiến thức về giải phẫu, X-quang cùng cảm giác tay thì ta vẫn có thể quyết định được điểm thắt chóp mà không cần dùng đến máy định vị chóp”. Chúng Read more…

Nội nha

Quyết định chiều dài làm việc và cách xác định điểm chóp cuối cùng (Phần 1)

Giới thiệu Việc xác định chiều dài làm việc (WL: working length) là một trong những điều cốt yếu quyết định sự thành công của điều trị nội nha. Tuy nhiên, điều cần thảo luận đó là xác định điểm kết thúc chóp của ống tủy chân răng ở đâu Read more…